Poniższa umowa może ulec modyfikacjom po stosownych ustaleniach z przyszłym nabywcą.

UMOWA SPRZEDAŻY PSA

zawarta w [________________] w dniu [_____________] („Umowa”) pomiędzy:[___________________________] (zamieszkałą/ym
w [_________________] przy ulicy [____________________]; legitymująca/y
się dowodem osobistym o numerze [___________________],zwanym dalej „Hodowcą”,a[___________________________] zamieszkałą/ym
w [__________________] przy ulicy [________________________];
legitymująca/y się dowodem osobistym o numerze [__________],zwanym dalej „Kupującym”;łącznie dalej zwanych „Stronami”.

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przeniesienie przez Hodowcę na
Kupującego własności psa rasy [_____________] o imieniu:
[_____________], nr chipa/tatuażu [______________________], data ur.
[___________], płeć: [_______], matka: [_________________], ojciec:
[_________________] zwanego dalej „Pies”.

2. Strony uzgodniły cenę zakupu Psa na kwotę [______________] (słownie:
____________________) płatne najpóźniej w dniu odbioru Psa.

3. Hodowca oświadcza, iż do dnia zawarcia niniejszej Umowy i wydania Psa został on (zgodnie z wpisami do książeczki zdrowia wydanej Kupującemu):
a. poddany szczepieniu (nazwa:____________________)
b.oznakowany chipem/tatuażem
c.poddany dwukrotnemu odrobaczeniu.

4. Dodatkowo, Hodowca oświadcza, iż Pies:
a. jest jego własnościa, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten Pies i że nie jest również przedmiotem zabezpieczenia.
b. przeszedł pozytywnie kontrolę miotu w Związku Kynologicznym w Polsce (dalej „ZKwP”),
c.nie przejawia żadnych widocznych oznak jakiejkolwiek choroby w momencie sprzedaży. W przypadku gdyby Pies w okresie trzech dni od
chwili odbioru go z hodowli wymagał jakiejkolwiek interwencji weterynaryjnej nie będącej skutkiem wypadku lub też niewłaściwej opieki nad nim, Hodowca zobowiązuje się do pokrycia w całości jej kosztów (po przedstawieniu rachunków i opinii weterynaryjnej) lub do przyjęcia psa z powrotem za zwrotem całej kwoty zapłaconej przez Właściciela.
d. nie przejawia żadnych widocznych oznak chorób genetycznych.
e. w dniu wydania Kupującemu nie przejawia żadnych widocznych wad dyskwalifikujących Psa opisanych we wzorcu rasy.

5. Hodowca oświadcza, iż Pies pochodzi od ojca i matki wymienionych w pkt. 1 niniejszej Umowy.

6. Kupujący oświadcza, że:
a. otrzymał szczenię w dobrej kondycji, bez widocznych wad, nie wykazujące objawów chorobowych,
b. został poinformowany o diecie i zasadach wychowu psa,
c. otrzymał od hodowcy metrykę nr ............................... oraz książeczkę zdrowia zakupionego szczeniaka.
d. potwierdza przyjęci do wiadomości ustaleń, że ewentualne wady w uzębieniu stałym, inne wady niewidoczne w momencie wydania szczenięcia,
schorzenia ujawniające się w wieku późniejszym, a także brak uzyskania oceny doskonałej na wystawie nie stanowią podstawy do zwrotu zwierzęcia
lub innych roszczeń z tego tytułu.

7. Hodowca zobowiązuje się do udzielania wszelkich wskazówek odnośnie pielęgnacji, zdrowia, wystawiania oraz wychowania Psa.

8. Kupujący zobowiązuje się:
a. do należytej opieki nad Psem, w szczególności dokonywania właściwych szczepień, innych zabiegów pozwalających na utrzymanie psa we właściwej kondycji fizycznej i psychicznej,
b. do ewentualnego wykorzystywania Psa w hodowli jedynie zgodnie z regulaminami ZKwP,
c. opieki nad psem oraz traktowania psa w sposób nie naruszający przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. poz. 856),
d. poinformowania pisemnie Hodowcy o zamiarze
przeniesienia własności psa (bez względu na tytuł przeniesienia własności tj. sprzedaż, darowizna, inne) na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej. Kupujący powinien wykonać powyższy obowiązek na co najmniej 7 (siedem) dni przed zawarciem umowy, o której mowa w niniejszym punkcie.
Hodowca ma 7 (siedem) dni od momentu otrzymania informacji o zamiarze przeniesienia własności Psa na skorzystanie z prawa pierwokupu z zastosowaniem 50 % ceny, którą wymieniono w pkt.2 Umowy lub niższej zależnie od stanu fizycznego i psychicznego Psa.

9. W przypadku niewypełnienia przez Kupującego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w
pkt. 8d , Hodowca jest uprawniony do naliczenia na Kupującego kary umownej w wysokości ceny zakupu Psa, o której mowa w pkt. 2 Umowy, płatnej w terminie 5 (pięć) dni od dnia wystawienia przez Hodowcę
wezwania do zapłaty.

10. Umowa zostaje zawarta pod warunkiem
rozwiązującym. Strony Umowy zgodnie oświadczają, iż warunek rozwiązujący uważa się ze spełniony w przypadku gdy:
a. Kupujący traktuje psa w sposób naruszający przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, lub
b. Kupujący wykorzystuje Psa w hodowli niezgodnie z regulaminem ZKwP.
W przypadku ziszczenia się warunku rozwiązującego, Umowa rozwiązuje się ze skutkiem natychmiastowym. W sytuacji o której mowa w zdaniu poprzedzającym Kupujący jest zobowiązany zwrócić Hodowcy Psa, natomiast Hodowca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu ceny, o której mowa w pkt.2 Umowy.

11. W przypadku gdy wbrew oświadczeniom Hodowcy,
okaże się, iż Pies nie pochodzi od rodziców wskazanych przez Hodowcę w niniejszej Umowie, Hodowca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości ceny zakupu Psa, o której mowa w pkt. 2 Umowy. Zapłata takiej kary nie zobowiązuje Kupującego do zwrotu Psa Hodowcy.

12. Nieważność, niezgodność z prawem lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień lub jego części niniejszej Umowy nie ma wpływu na ważność, zgodność z prawem i wykonalność pozostałych postanowień niniejszej Umowy.

13. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie znajdą zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz regulacje Związku Kynologicznego w Polsce.

14. Umowa została sporządzona w 2 (dwóch) egzemplarzach, po 1 (jednym) dla każdej ze Stron.

15.Dodatkowe ustalenia ..................................................................................

Hodowca                                       Kupujący

Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW